Archív obecných správZasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.12.2017

Zasadanie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo  14.12.2017 v sobášnej miestnosti Obecného úradu v  Dechticiach.

Program:

  1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia úloh a uznesení
  4. Interpelácie poslancov
  5. Žiadosť o prerokovanie a zmenu Územného plánu rozvoja obce Dechtice
  6. Návrh a schválenie VZN č. 3/2017 o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve obce Dechtice
  7. Návrh rozpočtu obce Dechtice na rok 2018 a roky 2019 a 2020
  8. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Dechtice na rok 2018 a roky 2019 a 2020
  9. Schválenie rozpočtu obce Dechtice na rok 2018 a roky 2019 a 2020
  10. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 11. 12. 2017
  11. Rozpočtové opatrenia č. 4, 5, 6 na rok 2017
  12. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2018
  13. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2017 – príkaz starostu obce
  14. Plán zasadnutí OZ na rok 2018
  15. Informácie starostu obce
  16. Rôzne
  17. Záver

    Zápisnica  zo zasadnutia

Tagy
Zobraziť viac

Súvisiace články

Mohlo by vás zaujímať
Zatvoriť
Tlačidlo Späť hore
Zatvoriť